تعرفه عکاسی حرفه ای تخصصی

عکاسی توضیحات فنی محل زمان تحویل هزینه عکاسی

هر شات عکاس

بدون ویرایش و طراحی تهران 1 روز کاری

50/000

تومان

هر شات عکاس

با ویرایش و طراحی تهران

4 روز کاری

بعد از انتخاب عکس

70/000

تومان

عکاسی بصورت روزانه

تمام وقت 12 ساعت

بدون ویرایش و طراحی تهران

1 روز کاری

 

2/500/000

تومان

عکاسی بصورت روزانه

8 ساعت

بدون ویرایش و طراحی

 

تهران

1 روز کاری

 

2/000/000

تومان

عکاسی بصورت روزانه

4 ساعت

 بدون ویرایش و طراحی  تهران  

1 روز کاری

 

 1/000/000

تومان

عکاسی بصورت روزانه

تمام وقت 12 ساعت

 با ویرایش و طراحی  تهران  

7 روز کاری

بعد از انتخاب عکس

 5/000/000

تومان

 

عکاسی بصورت روزانه

8 ساعت

 با ویرایش و طراحی  تهران  

7 روز کاری

بعد از انتخاب عکس

 3/500/000

تومان

عکاسی بصورت روزانه

4 ساعت

 با ویرایش و طراحی  تهران  

7 روز کاری

بعد از انتخاب عکس

 2/500/000

تومان

 

عکاسی از مدل روزانه

تمام وقت 12 ساعت

 با ویرایش و طراحی  تهران  

7 روز کاری

بعد از انتخاب عکس

 6/000/000

تومان

 

عکاسی از مدل و

مدلینگ

روزانه 8 ساعت

 با ویرایش و طراحی تهران  

7 روز کاری

بعد از انتخاب عکس

 4/500/000

تومان

عکاسی صنعتی

12 ساعت

 با ویرایش و طراحی تهران  

7 روز کاری

بعد از انتخاب عکس

 12/000/000

تومان

عکاسی صنعتی

8 ساعت

با ویرایش و طراحی تهران

7 روز کاری

بعد از انتخاب عکس

 8/000/000

تومان

توضیحات :

  • هزینه حمل و نقل لوازم و وسایل و جابجایی رفت و برگشت تیم عکاسی بر عهده سفارش دهنده می باشد .
  • تهیه غذای تیم عکاسی بر عهده سفارش دهنده می باشد .
  • زمان انعقاد قرارداد مبلغ 50 درصد دریافت می گردد و مابقی بعد از انتخاب عکس قبل از طراحی و ویرایش دریافت می گردد .
  • مهیا کردن و تهیه لوازمات محیطی برای عکاسی بر عهده سفارش دهنده می باشد .
  • در صورت نیاز به عکاسی 360 درجه گوگل (عکاسی پانوراما) و یا استفاده از هلی شات بصورت توافقی بر اساس زمان محاسبه می گردد .
  • فایل های نهایی بدون پرینت و چاپ تحویل داده می شود و در صورت نیاز به چاپ بصورت جداگانه محاسبه می شود .